Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
City of Literature

Ljouwert-Fryslân is UNESCO City of Literature wurden! Graach slute wy ús oan by it netwurk fan stêden dy’t dy titel al drage om – bliuwend – diel út te meitsjen fan dat kreative netwurk.

As City of Literature wolle wy literatuer (noch) better ûntslute, (minderheids)talen en ferhalen útljochtsje en mei help fan oersettings in dialooch op gong bringe. Mei de ûnderfining fan ûnder oare Lân fan taal yn ‘e bûse binne der moaie plannen smeid. Wy tinke dat City of Literature in titel is dy’t Ljouwert-Fryslân tige goed past. It fertellen fan ferhalen en it skriuwen yn de eigen taal sit ommers yn ús DNA!