Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei aktiviteiten mei trefwurd yn 2018 

Programma

 • As statussymboal foar Ljouwert wie de Âldehou te skean en net genôch dien boud. Foar it Lân fan taal is de toer, dêr’t faak oer songen en skreaun is, no krekt in perfekt, dwers ikoan. Hy is boppedat de ideale…
  Premjêre projeksjes #2
  Freed 13 April 2018

  Premjêre projeksjes #3
  Freed 27 July 2018

  Premjêre projeksjes #4
  Freed 5 Oktober 2018


 • Bolleboos, gabber, mesjogge of kapsones: de Nederlânske taal sit stiiffol Jiddyske wurden. Dat is net sa raar, want de Jiddyske kultuer fielt him by útstek yn oare kultueren thús. Dêrfan komt it dat Yiddish Waves fan ‘t jier it festivaltema…
  Tongersdei 1 Maart 2018
  Freed 2 Maart 2018
  Sneon 3 Maart 2018
  Snein 4 Maart 2018

 • Jolifanto bambla ô fallo bambla. Grossiga m'pfa habla horem. Dit is gjin Spaansk of Afrikaansk. It binne de earste twa rigels út in 100 jier âld klankgedicht fan de dadaïst Hugo Ball. Ball en oare dada-dichters skreaune dit 'lûd fan…
  Premjêre Karawane
  Freed 9 Maart 2018


 • De measte aktiviteiten op ús aginda falle ûnder in spesifyk projekt fan ús of ien fan ús partners. Mar, der binne ek aktiviteiten dy't hjir los fan stean en dy't wy dochs graach ûnder jimme oandacht bringe yn Lân fan taal.…
  BoekeNfeest
  Sneon 10 Maart 2018

  13de Streektaalkonferinsje
  Freed 8 Juny 2018

  13de Streektaalkonferinsje
  Sneon 9 Juny 2018


 • Us taal en ús stêd, beide binne ús fertroud. Wy kenne de wurden, sinnen en fragen. Wy kenne de strjitten, de lûden, de drokte, de minsken. Dochs? Gean mei op Taaltoer en kom derachter dat taal net fanselssprekkend is en…
  Tongersdei 15 Maart 2018
  Tongersdei 19 April 2018
  Tongersdei 17 Maaie 2018
  Tongersdei 20 Septimber 2018
  Tongersdei 18 Oktober 2018
  Tongersdei 15 Novimber 2018

 • Yn Ljouwert wurdt njonken it Frysk en in soad oare talen ek it stedsdialekt Liwwadders praat. It is tagelyk de namme fan it driuwende paviljoen dat oan 'e râne fan de Prinsetún yn 'e stedsgrêft leit.
  De ‘ontfriezing’ fan Ljouwert
  Snein 18 Maart 2018

  Iepening paviljoen Liwwadders
  Freed 30 Maart 2018

  Obe Postma kuier
  Sneon 7 April 2018

  Libben en wurk fan Eelke Jelles Eelkema (mei dôventolk)
  Snein 15 April 2018

  Liwwadderdag
  Snein 29 April 2018


 • Komponist en tekstskriuwer Peter Sijbenga hat fan it Noord Nederlands Orkest (NNO) de opdracht krigen om in Fryske fersy te meitsjen fan de Matthäus Passion, it ferneamde oratoarium fan Johannes Sebastian Bach. It Dútsk lit him poerbêst nei it linige…
  Tongersdei 22 Maart 2018
  Freed 23 Maart 2018
  Sneon 24 Maart 2018
  Tiisdei 27 Maart 2018
  Tongersdei 29 Maart 2018
  Freed 30 Maart 2018

 • Wêr komsto yn 2018 in soad talen tsjin en genietesto fan aktiviteiten  en gerjochten dy’t passe by in hieltyd wikseljende talemienskip? Yn it spesjaal ûntwurpen talepaviljoen MeM yn de Prinsetún. By MeM is it binnendoar krekt sa húslik is as…
  Iepening
  Freed 30 Maart 2018

  Dizze wike by MEM … it Biltsk
  Snein 1 April 2018

  Dizze wike by MEM … it Achterhoeksk/Liemersk
  Snein 8 April 2018

  Dizze wike by MEM … it Súd-Hollânsk
  Snein 15 April 2018

  Dizze wike by MEM … it Stellingwerfsk, Sallandsk en Twentsk
  Snein 22 April 2018

  ...

 • De Prinsetún yn Ljouwert wurdt yn 2018 omtovere ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier, harren âldere bruorren/susters en harren pakes en beppes. Boartersobjekten, ynteraktive ynstallaasjes, spannende rûtes: der is fan alles te dwaan foar húshâldings…
  Der op út mei heit&mem
  Sneon 31 Maart 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 28 April 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 5 Maaie 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 26 Maaie 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 30 Juny 2018

  ...

 • Do witst al dat de Aldehou yn 2018 in spektakulêr projeksjeskerm wurdt? Dat mei fierd wurde! Dêrom organisearje Lân fan taal en Explore the Norh trije minyfestivals yn it hert fan Ljouwert. Mei de projeksjes as tankber ekskús en as…
  Minyfestival #2
  Freed 13 April 2018

  Minyfestival #2
  Sneon 14 April 2018

  Minyfestival #2
  Snein 15 April 2018

  Minyfestival #3
  Freed 5 Oktober 2018

  Minyfestival #3
  Sneon 6 Oktober 2018

  ...

 • Wolsto (better) Frysk leare? Dan kin dat leechdrompelich en ienfâldich mei in brede online kursus. De Fryske MOOC (Massive Open Online Course) is der foar elkenien. Wêr’tst op ‘e wrâld ek wennest. En oftst no Fries bist, toerist, ‘rootseeker’ of…
  Lansearring Fryske Mooc
  Sneon 14 April 2018


 • In kongres as in taalmenu mei mear gongen, dêr’t taalkundigen en minsken mei niget oan taal graach de tosken yn sette: dat klinkt goed! Alle dagen komt in oar tema oan bod. Wat mear gongen, mei oare wurden dagen, wat…
  Moandei 23 April 2018
  Tiisdei 24 April 2018
  Woansdei 25 April 2018
  Tongersdei 26 April 2018

 • Al yn 1991 ûntstie Liet, in festival mei dêryn in Frysktalige, muzyktalintejacht. Yn 2002 gie Liet ynternasjonaal en joech bands yn alle Europeeske minderheidstalen út ûnder oare Laplân, Bretanje en Asturië in poadium. En yn 2018 giet Liet sels XXL!
  Woansdei 23 Maaie 2018

 • It Frysk Diktee kent in lange, moaie tradysje. In soad bekende en ûnbekende Friezen weagje harren jierliks oan dizze ultime taaltoets. It Nationale Dictee ferdwynt, mar yn Fryslân dogge we der krekt in flinke skep boppe-op. Wy besykje sels in…
  Tongersdei 21 Juny 2018

 • Yn Ljouwert wurdt in ûnbidich grutte ‘Goldbergmasine’ boud dy’t syn wjergea net hat: in enerzjike kettingreaksje fan ynstallaasjes en minsklike akjses. Dy slingeret as yn 8-foarmige rûte troch de stêd. En do kinst dêr as ynwenner of as besiker aktyf…
  Snein 8 July 2018

 • Froast op klomphichte, dauwe oan lege wasklinen, iisblommen op it rút. De winter slacht hurd ta yn it histoaryske hert fan Ljouwert. Tiid foar in festival dêr’t de minskesiel him oan waarmje kin!
  Tongersdei 22 Novimber 2018
  Freed 23 Novimber 2018
  Sneon 24 Novimber 2018

Trochrinnend programma