Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei aktiviteiten mei trefwurd yn 2018 

Programma

Trochrinnend programma


 • “Sssstt…! Yn Tresoar flústeret de tiid.” Foar wa’t sjen en harkje wol, is Tresoar mei al har stimmen fan hjoed de dei en út it ferline yn dokuminten, films, foto’s en boeken, in slypstien fan gedachten, in boarne fan ynspiraasje…
  Rûnlieding Tresoar troch direkteur Bert Looper
  Woansdei 22 Augustus 2018 -
  Woansdei 22 Augustus 2018

  Rûnlieding Tresoar troch direkteur Bert Looper
  Woansdei 29 Augustus 2018 -
  Woansdei 29 Augustus 2018


 • Wêr komsto yn 2018 in soad talen tsjin en genietesto fan aktiviteiten  en gerjochten dy’t passe by in hieltyd wikseljende talemienskip? Yn it spesjaal ûntwurpen talepaviljoen MeM yn de Prinsetún. By MeM is it binnendoar krekt sa húslik is as…
  Dizze wike by MeM … Friulysk
  Snein 12 Augustus 2018 -
  Snein 19 Augustus 2018

  Dizze wike by MeM … Antiliaansk
  Snein 19 Augustus 2018 -
  Snein 26 Augustus 2018

  Dizze wike by MeM … Esperanto, tema: keunstmjittig talen
  Snein 26 Augustus 2018 -
  Snein 2 Septimber 2018

  Dizze wike by MeM … Russysk, tema leafde
  Snein 2 Septimber 2018 -
  Snein 9 Septimber 2018

  Dizze wike by MeM … Liwwadders, tema ferhalen út de stêd
  Snein 9 Septimber 2018 -
  Snein 16 Septimber 2018

  Dizze wike by MeM … Vietnameesk, tema flechtlingen
  Snein 16 Septimber 2018 -
  Snein 23 Septimber 2018

  Dizze wike by MeM … gebeartetaal
  Snein 23 Septimber 2018 -
  Snein 30 Septimber 2018

  Dizze wike by MeM … Indonesysk
  Snein 30 Septimber 2018 -
  Snein 7 Oktober 2018

  Dizze wike by MeM … tema, ‘Elkenien docht mei’
  Snein 7 Oktober 2018 -
  Snein 14 Oktober 2018

  Dizze wike by MeM … tema ‘leauwe’
  Snein 14 Oktober 2018 -
  Snein 21 Oktober 2018

  Dizze wike by MeM … tema ‘burgers van de Voorstreek’
  Snein 21 Oktober 2018 -
  Snein 28 Oktober 2018


 • Haadprogramma

  De Prinsetún yn Ljouwert is fan 31 maart oant en mei 28 oktober 2018 omtovere ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier, harren âldere bruorren/susters en harren pakes en beppes. Boartersobjekten, ynteraktive ynstallaasjes, spannende rûtes: der…
  Der op út mei heit&mem
  Sneon 25 Augustus 2018 -
  Sneon 25 Augustus 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 1 Septimber 2018 -
  Sneon 1 Septimber 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 29 Septimber 2018 -
  Sneon 29 Septimber 2018

  Deropút mei heit&mem
  Sneon 20 Oktober 2018 -
  Sneon 20 Oktober 2018

  Der op út mei heit&mem
  Sneon 27 Oktober 2018 -
  Sneon 27 Oktober 2018


 • Yn Ljouwert wurdt njonken it Frysk en in soad oare talen ek it stedsdialekt Liwwadders praat. It is tagelyk de namme fan it driuwende paviljoen dat oan 'e râne fan de Prinsetún yn 'e stedsgrêft leit.
  Poëzy en Literatuer Toer
  Tiisdei 28 Augustus 2018 -
  Tiisdei 28 Augustus 2018

  DNA Ekspedysje
  Tongersdei 30 Augustus 2018 -
  Tongersdei 30 Augustus 2018

  Poëzy en Literatuer Toer
  Tiisdei 25 Septimber 2018 -
  Tiisdei 25 Septimber 2018

  DNA Ekspedysje
  Tongersdei 27 Septimber 2018 -
  Tongersdei 27 Septimber 2018

  DNA Ekspedysje
  Tongersdei 25 Oktober 2018 -
  Tongersdei 25 Oktober 2018


 • De measte aktiviteiten op ús aginda falle ûnder in spesifyk projekt fan ús of ien fan ús partners. Mar, der binne ek aktiviteiten dy't hjir los fan stean en dy't wy dochs graach ûnder jimme oandacht bringe yn Lân fan taal.…
  Swalkboeken foarlêsmiddei
  Sneon 25 Augustus 2018 -
  Sneon 25 Augustus 2018

  Swalkboeken foarlêsmiddei
  Sneon 1 Septimber 2018 -
  Sneon 1 Septimber 2018

  Swalkboeken foarlêsmiddei
  Sneon 29 Septimber 2018 -
  Sneon 29 Septimber 2018

  Swalkboeken foarlêsmiddei
  Sneon 20 Oktober 2018 -
  Sneon 20 Oktober 2018

  Swalkboeken foarlêsmiddei
  Sneon 27 Oktober 2018 -
  Sneon 27 Oktober 2018


 • Haadprogramma

  Fan ’t simmer lûkt de Taalkaravaan troch Fryslân. Dêrmei sterket Lân fan taal besteande festivals en eveneminten fuort mei in ryk (muzyk)programma, dêr’t talen en ferhalen sintraal yn steane. It karavaan-motto: ‘hjir wol ik wei, hjir wol ik altyd bliuwe’.…
  De Taalkaravaan op Admiraliteitsdagen Dokkum
  Sneon 8 Septimber 2018 -
  Snein 9 Septimber 2018


 • Haadprogramma

  Us taal en ús stêd, beide binne ús fertroud. Wy kenne de wurden, sinnen en fragen. Wy kenne de strjitten, de lûden, de drokte, de minsken. Dochs? Gean mei op Taaltoer en kom derachter dat taal net fanselssprekkend is en…
  Taaltoer: De taal fan ‘e stêd
  Tongersdei 20 Septimber 2018 -
  Tongersdei 20 Septimber 2018

  Taaltoer: Gebeartetaal
  Tongersdei 18 Oktober 2018 -
  Tongersdei 18 Oktober 2018

  Taaltoer: Personifikaasje
  Tongersdei 15 Novimber 2018 -
  Tongersdei 15 Novimber 2018


 • Taal is prachtich, mar net foar elkenien. Foar minsken mei in taalûntwikkelingssteuring (Taalontwikkelingsstoornis / TOS) is taal faak gjin feest. Bern mei TOS hawwe in soad muoite mei it praten en mei it learen en begripen fan taal. Yn har harsens wurdt taal…
  Sympoasium
  Freed 21 Septimber 2018 -
  Freed 21 Septimber 2018

  Teäterfoarstelling: ‘Tijger ligt enorm in de weg’ (2+)
  Snein 23 Septimber 2018 -
  Snein 23 Septimber 2018

  Teäterfoarstelling: ROEPUMA (4+)  
  Woansdei 26 Septimber 2018 -
  Woansdei 26 Septimber 2018

  Aldenkafee
  Freed 28 Septimber 2018 -
  Freed 28 Septimber 2018

  WereldDovenDag
  Sneon 29 Septimber 2018 -
  Snein 30 Septimber 2018


 • Yn 2018 organisearje Ryksuniversiteit Grins en Lân fan taal seis kear in populêrwittenskiplike lêzing, wêrby taal sintraal stiet. Hieltyd op tiidsdeitejûn fan 20.00-21.00 oere yn Obe. Fergees tagonklik, mar oanmelde is wol ferplicht.
  Lêzing troch Roel Jonkers
  Tiisdei 2 Oktober 2018 -
  Tiisdei 2 Oktober 2018

  Lêzing troch Dr. Remco Knooihuizen
  Tiisdei 6 Novimber 2018 -
  Tiisdei 6 Novimber 2018

  Lêzing troch Dr. Hanneke Loerts
  Tiisdei 4 Desimber 2018 -
  Tiisdei 4 Desimber 2018


 • Haadprogramma

  Do witst al dat de Aldehou yn 2018 in spektakulêr projeksjeskerm wurdt? Dat mei fierd wurde! Dêrom organisearje Lân fan taal en Explore the Norh trije minyfestivals yn it hert fan Ljouwert. Mei de projeksjes as tankber ekskús en as…
  Minyfestival #3
  Freed 5 Oktober 2018 -
  Snein 7 Oktober 2018


 • Byprogramma

  Froast op klomphichte, dauwe oan lege wasklinen, iisblommen op it rút. De winter slacht hurd ta yn it histoaryske hert fan Ljouwert. Tiid foar in festival dêr’t de minskesiel him oan waarmje kin!
  Tongersdei 22 Novimber 2018 -
  Tongersdei 22 Novimber 2018
  Freed 23 Novimber 2018 -
  Freed 23 Novimber 2018
  Sneon 24 Novimber 2018 -
  Sneon 24 Novimber 2018