Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Studium Generale Lêzing Piet Hagen: De revolúsje fan Pieter Jelles Troelstra.

Fryslân levere Nederlân sawol revolusjonêre as antirevolusjonêre politisy. SDAP-foarman Troelstra beweerde dat de Fryske dichter Piter Jelles en de revolusjonêre politikus Troeltstra út itselde hout snien wiene.

De wurkgroep Studium Generale wijt in trijetal lêzingen oan revolúsjes yn Fryslân. Dit is de twadde. Op 6 maart sprekt Yme Kuiper oer de Fryske patriotten yn de jierren 1780, en op 20 maart is it wurd oan Huub Mous oer de kulturele revolúsje yn de jierren sechstich yn Fryslân. Mear ynformaasje …

Mear ynformaasjeSkatkeamer fan de Fryske kultuer