Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Studium Generale Lêzing Huub Mous: Kulturele revolúsje.

De grutte feroaringen, dy’t yn de jierren sechstich yn Fryslân op tal fan terreinen sichtber waarden, kinne typearre wurde as in fertrage trochbraak fan it modernisme.

De wurkgroep Studium Generale wijt in trijetal lêzingen oan revolúsjes yn Fryslân. Dit is de lêste. Op 6 maart sprekt Yme Kuiper oer de Fryske patriotten yn de jierren 1780, en op 13 maart is it wurd oan Piet Hagen oer de mislearre revolúsje fan Pieter Jelles Troelstra. Mear ynformaasje …

 

Mear ynformaasjeSkatkeamer fan de Fryske kultuer