Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Besteande projekten.

Foar de offisjele oanmelding as UNESCO City of Literature binne seis projekten opnommen. Se binne yn lokale en ynternasjonale inisjativen opdield, mar fansels is dêrby sprake fan beynfloeding oer en wer: guon lokale inisjativen hawwe in ynternasjonale komponint en oarsom.

Lokale inisjativen

Creative writing programme
Boekeman – Eigen tekst as kâns
Storyvalley

Ynternasjonale inisjativen

International residency programme
Fisk
Love letters to europe