Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Konklúzje.

De literatuer is as keunstsjenre oer de hiele wrâld folop yn beweging. Foar de nije generaasje keunstners is tekst in wichtige uteringsfoarm, dy’t op in soad ûnderskate, ynnovative manieren tapast wurdt. Der steane in soad nije skriuwers op, en nije lêzers, dy’t harren – yn tsjinstelling ta wat taalskeptisy foarseinen – yntinsyf mei taal en literatuer dwaande hâlde. Dêrneist wurdt de rop om talen en kultueren te ûntsluten hieltyd grutter. Meartaligens stiet op in soad politike wurklisten en wurdt hieltyd mear wurdearre as ûnmisber ark foar de moderne minske. Harkje en heard wurde kin allinne ast inoar ferstean kinst, op hokker wize dan ek.

As UNESCO City of Literature wol Ljouwert in stevige ynfrastruktuer bouwe foar de skriuwers en lêzers fan de takomst. Literature in translation, ús motto by de kandidaatstelling, stiet foar it belang fan it ûntsluten fan taal en literatuer, mar giet fierder as dat. It giet ék oer it sichtber meitsjen fan ferhalen, kultuer en identiteit, oer it eignerskip fan taal en literatuer, oer skriuwers dy’t it ferhaal fan elk yn ‘e wrâld bringe kinne, en oer Fryslân dy’t ferhalen út alle wynstreken ferwolkommet. Oer tsien jier hawwe wy in nije skiednis fan Fryslân skreaun, dy’t elk lêze kin en trillet fan ambysje, ferbylding en nije fisys. In skiednis dy’t foarútsjocht, yn stee fan efterom. In paradoks, seist? Wy tinke fan net. Wachtsje mar ôf!