Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Literêr oersette: in fak apart.

Oersette wurdt yn ús meartalige mienskip fan hieltyd grutter belang. Op nasjonaal en ynternasjonaal nivo is it omtinken dêrfoar, op literêr mêd, de ôfrûne jierren dan ek sterk oan it groeien. Der binne opliedings foar literêr oersetters oprjochte, en ek op artistyk mêd wurde skriuwers en oersetters hieltyd faker mei-inoar foar it fuotljocht brocht.
Foar Ljouwert as UNESCO city of Literature is it fan belang om net allinne makkers en skriuwers te stimulearjen, mar ek oersetters. Benammen oersetters dy’t thús binne yn it oersetten fan Fryske literatuer nei bûtenlânske talen binne skraach te finen. Literêr oersette is in fak apart. De Amerikaanske Robert Frost sei ris in kear: ‘Poëzy is dat wat yn oersetting ferdwynt’.

It oantreklik meitsjen fan it literêr oersetten hinget fansels gear mei it oantreklik meitsjen fan it literêre fjild. Spesjaal foar de útjefte Swallows and Floating Horses, An Anthology of Frisian Literature, in wichtich boekwurk dat yn 2018 ferskynde en wêryn’t in oersjoch fan de Fryske literatuer foar de rest fan de wrâld(!)ûntsletten wurdt, hat in tal tige betûfte oersetters (Nederlânsk- en/of Ingelsktalich) har earst talein op it Frysk om de oersettings yn it boek realisearje te kinnen. Dat wol sizze: omdat der in projekt wie, waard der in tal oersetters entûsjasmearre om harren it Frysk eigen te meitsjen.

Troch it libben meitsjen fan it literêre (oerset)klimaat kinne wy it Frysk better ûntslute. Dat kin bygelyks troch it ferlienen fan opdrachten, wêrtroch’t it oantrekliker wurdt om Frysk oer te setten op in profesjoneel, artistyk nivo. Gebrûk meitsje fan it Frysk, neist oare talen, wurdt troch de tagong ta in netwurk fan oersetters ek foar de jongere generaasjes – makkers likegoed as publyk – mear fanselssprekkend, yn stee fan in drompel.

Koartsein: om in ynklusyf kultureel klimaat te beävesearjen, moatte wy ús taal en kultuer iepenstelle. De ûnderfining leart dat oare kultuergebieten (yn Nederlân en dêrbûten) tige ynteressearre binne yn de Fryske en noardlike kultuer: ús taal, ús skiednis, ús lânskip, ús mystyk. Oan ús de taak om dy foar oaren te ûntsluten troch in aktyf oersetklimaat te stimulearjen.