Lân
fan
taal

Sykje as ynwenner Sykje as besiker Sykje as frysktalige Sykje as taalekspert nei online (tools) mei wittenskip 

Fryske MOOC

Haadprogramma

Wolsto (better) Frysk leare? Dan kin dat leechdrompelich en ienfâldich mei in brede online kursus. De Fryske MOOC (Massive Open Online Course) is der foar elkenien. Wêr’tst op ‘e wrâld ek wennest. En oftst no Fries bist, toerist, ‘rootseeker’ of taalstudint!

Bliuw op de hichte