Lân
fan
taal

Sykje as frysktalige Sykje as besiker nei ynstallaasjes mei trefwurd 

Sichtberens

Op in boartlike en byldzjende wize it Frysk en meartaligens sichtber meitsje yn de iepenbiere romte, dat is wêr’t it projekt Sichtberens om draait!

Bliuw op de hichte