Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Fakatueres.

Lân fan taal siket:

Frijwillige gasthearen/frouwen foar Obe!
yn de perioade 2 febrewaris oant 1 desimber 2018

As gastfrou/hear binne jo ien fan de gesichten fan Lân fan taal. Ien of meardere deidielen yn ’e wike hjitte jo yn Obe ús besikers wolkom en jouwe jo ynformaasje oer Obe, oer Lân fan taal en Ljouwert-Fryslân 2018.
Download hjir de fakatuere


 

Us partners hawwe ek ferskate fakatueres: