Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Parse.

Foar de parse hawwe wy tal fan dokuminten klear set. By fragen kinne jo fansels altyd kontakt opnimme!

Logo & bylden
Logo (pdf)
Algemien kampagnebyld (allinnich brûke yn it ramt fan Lân fan taal en û.f.f. fotografen Tryntsje Nauta & Heleen Haijtema)
Foto’s Tim Etchells (allinnich brûke yn it ramt fan Lân fan taal en û.f.f. fotografen)
Foto Obe (credits: Powerhouse Company, Obe Paviljoen, fotografie: Ossip van Duivenbode)
Nachtfoto Obe (allinnich brûke û.f.f. fotograaf Fredau Buwalda)
Foto’s Obe (allinnich brûke û.f.f. fotograaf Sipco Feenstra)

Parseberjochten & rjochtenfrije artikelen
Ynformaasje algemien (d.d. 26-1-’18)
Parseberjocht iepeningswykein 2-3-4 febr. (d.d. 23-1-’18)
Parseberjocht Projekses Aldehou (d.d. 15-1-’18)
Ynterview mei Tim Etchells troch Alex de Vries (yn it NL)

Kontaktpersoan
Berber van Oyen-Peenstra
info@lanfantaal.nl / 06-24514100