Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Mear aktiviteiten.

De measte aktiviteiten op ús aginda falle ûnder in spesifyk projekt fan ús of ien fan ús partners. Mar, der binne ek aktiviteiten dy’t hjir los fan stean en dy’t wy dochs graach ûnder jimme oandacht bringe yn Lân fan taal. Dy aktiviteiten fynst hjirûnder.

Gean foar in oersjoch fan álle aktviteiten yn Lân fan taal nei de folsleine Aginda!