Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
As taal gjin feestje is.

Taal is prachtich, mar spitigernôch net foar elkenien. Ast in taalûntwikkelingsfersteuring (Taalontwikkelingsstoornis / TOS) hast, kin taal sels dyn fijân wêze. TOS is in relatyf ûnbekend begryp. Hjir bringe wy yn 2018 graach feroaring yn! Dat dogge wy mei studinten Logopedy dy’t de basisskoallen yn Fryslân besykje mei ynformaasje en in spesjale wike fol aktiviteiten yn septimber.

Wat as taalûntwikkeling net fansels giet? Bist as âlder of taalprofessional (ûnderwiis en soarch) foldwaande op ‘e hichte fan wat TOS is? Yn 2018 kinst leechdrompelich yn ‘e kunde komme mei en leare oer taalûntwikkelingsfersteuringen. De fjirde wike fan septimber is der in spesjale TOS-wike mei in sympoasium yn De Harmonie en oare aktiviteiten yn Talepaviljoen MeM!

Hâld dizze side yn ‘e gaten foar mear ynformaasje.


Wêr & Wannear

21 septimber 2018: sympoasium in Stadsschouwburg De Harmonie
22 t/m 28 septimber 2018: aktiviteiten yn Talenpaviljoen MeM

Partners
Pento Audiologisch Centrum Friesland, Koninklijke Kentalis en Hanzehogeschool Groningen

www.pento.nl en www.kentalis.nl