Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
As taal gjin feestje is.

Taal is prachtich, mar spitigernôch net foar elkenien. Ast in taalûntwikkelingsfersteuring (Taalontwikkelingsstoornis / TOS) hast, kin taal sels dyn fijân wêze. TOS is in relatyf ûnbekend begryp. Hjir bringe wy yn 2018 graach feroaring yn! Dat dogge wy mei in spesjale wike fol fan aktiviteiten, troch mei te reizgjen mei de Talekaravaan en troch learkrêften te trainen.

Wat as taalûntwikkeling net fansels giet? Bist as âlder of taalprofessional (ûnderwiis en soarch) foldwaande op ‘e hichte fan wat TOS is? Yn 2018 kinst leechdrompelich yn ‘e kunde komme mei en leare oer taalûntwikkelingsfersteuringen. De fjirde wike fan septimber is der in spesjale TOS-wike mei in sympoasium en oare aktiviteiten. En ek op oare mominten en lokaasjes binnen Lân fan taal krijst ynformaasje en fynst aktiviteiten!

Hâld dizze side yn ‘e gaten foar mear ynformaasje.

Wêr
Yn Stedsskouboarch De Harmonie, op ferskillende lokaasjes en festivals en yn it Talepaviljoen MEM

Wannear
4de wike septimber 2018, mei as start in sympoasium op freedtemiddei 21 septimber 2018

Partners
Pento Audiologisch Centrum Friesland, Koninklijke Kentalis en Hanzehogeschool Groningen

 

www.pento.nl en www.kentalis.nl