Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Creative writing programme.

Ûnderskate organisaasjes wurkje gear om skriuw- en oersettalint út Fryslân ekstra kânsen te bieden. Sa wurde jonge skriuwers en sjoernalisten oplaat, auteurs en oersetters begelaat by projekten en wurde der (fer)taallessen oan young professionals oanbean.