Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
De binnentún fan de Fryske Akademy.

Yn de – gewoanlik sletten – binnentún fan de Fryske Akademy bloeie moaie taalinisjativen. Do kinst hjir kilometers Fryske wurden sponsorje litte. En fan oarsprong Fryske bisten fine, of yn elts gefal hearre hoe’t sy yn ús taal krûpt binne. Ek kampearje hjir al dy talen dy’t yn Ljouwert sprutsen wurden en ûntdeksto wat (âlde) kaarten fertelle. Kinst boppedat taalfilmkes besjen oer gewoane en aparte Fryske wurden.

Iepening fan de Túntinte
Op 25 maaie is de grutte, feestlike iepening fan de tinte yn ‘e Akademytún. Kom ek del en sjoch wat der allegearre te belibjen is dizze simmer!

Frysk Hânwurdboeklêze
Yn de tún fan de Fryske Akademy wurdt it folsleine Frysk Hânwurdboek foarlêzen. Besikers meie spontaan mei dwaan, mar minsken kinne har ek opjaan. De foarlêsmaraton wurdt keppele oan in goed doel. Dielnimmers kinne harren sponsorje litte. Troch it yntegraal foarlêzen fan it wurdboek ûntstean nijsgjirrige nije ynsichten, komme bysûndere en ferjitten wurden oan it ljocht en is der omtinken foar de Fryske taal. De grutte ôftraap is op 25 maaie 2018, en it foarlêzen giet troch oant en mei septimber.

Bistetaal
Jorieke Savelkouls jout op 9 en 28 juny om 14.30 oere in lêzing oer fan âldsher Fryske bisten en taal dy’t mei bisten anneks is. Ek giet it oer hoe’t bisten mei-inoar en mei minsken kommunisearje, oer it Fryske hynder, oer de ynfloed fan de agraryske mienskip op it sprutsene Frysk, mar ek oer de diskusjes dy’t fierd waarden oer it ideale Fryske hynder.

Dichtwedstriid
Yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018 hat de Fryske Akademy in dichtwedstriid útskreaun. De gedichten mochten gean oer de Fryske Akademy, oer harren meiwurkers, wittenskippers, útstrieling, oer wat de Fryske Akademy docht en watst noch mear betinke kinst. Om’t LF2018 ek om Fryslân giet, mochten der ek gedichten ynstjoerd wurde dy’t dêr oer geane. De tsien moaiste, aardichste, grappichste gedichten binne útkeazen troch in sjuery en hingje yn de tinte yn de binnentún fan de Fryske Akademy, as ûnderdiel fan in permaninte tentoanstelling yn de simmer fan 2018. De trije priiswinnende gedichten wurde op 9 juny bekend makke.

Ferhalefertellers út Ljouwert
Allinnich al yn Ljouwert wurde mear as 60 talen sprutsen. Yn de tinte yn de tún fan de Fryske Akademy stean skermen dêr’t sprekkers fan ferskate regionale talen op te sjen binne dy’t yn har eigen taal in ferhaal fertelle. Priuw sa it rike taalferskaat dat de Kulturele Haadstêd 2018 te bieden hat!

Fryslân yn kaarten
Skiednis hoecht net altyd skreaune tekst te wêzen, ek út bylden kinne je in soad – ek talige – ynformaasje helje. Yn de Akademytún wurde (âlde) kaarten fan Fryslân toand. It giet om in eksposysje fan kaarten dy’t in nijsgjirrich ferhaal fertelle oer Fryslân. Se jouwe in oersjoch fan it ûndersyk dat oan ‘e Fryske Akademy dien wurdt.

De Wuttelhaven Del
Dit Mienskipsprojekt is in literêre en teatrale stedskuier werby’t de rûte spektakulêr einiget yn de ‘kastieltún’ fan de Fryske Akademy. Mear ynformaasje

Taalfilmkes
Yn gearwurking mei de bachelor Minorities & Multilingualism (RUG), de oplieding ta learaar Frysk oan de NHL, it Ljouwerter Lyseum en oaren makket de Fryske Akademy koarte taalfilmkes. Yn elk filmke wurdt it komôf fan in Frysk wurd behannele. Dat kin in hiel gewoan wurd as ‘skoalle’ wêze, dat wol in hiel ûnferwachte skiednis hat, mar ek in minder gewoan wurd as ‘knyntsjedagen’. De filmkes binne yn de tinte te besjen, mar se komme ek op in rige websiden. Guon wurde ek fertoand op Omrop Fryslân.

Wêr
Fryske Akademy

Wannear
Fan 25 maaie o/m  22 septimber 2018

Mear ynformaasje:
website Fryske Akademy