Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
DNALWD2018. Wat een prachtige verhalen heeft dit project, nu al!

It ferhaal fan Ljouwert? Dat wurdt ferteld troch al dy minsken dy’t harren spoaren yn de stêd achterlitten hawwe. DNALWD2018 sammelet dizze ferhalen. Elkenien dy’t wat mei Ljouwert hat, kin hjirfoar wat fan syn DNA jaan. Gjin echt DNA fansels, mar eat wat te krijen hat mei ús stêd of mei dysels. In persoanlik ferhaal, foarwerp, foto of minykeunstwurk. Alles kin, salang’t it mar yn ien buiske past.

Al dit kreative DNA foarmet ien keunstwurk. Tsientûzenen buiskes dy’t fertelle oer ús ferskillen, mar ek oer wat ús ferbynt: Ljouwert. Dit DNA-keunstwurk is fan 2018 ôf te sjen yn it Stedskantoar. Op www.dnalwd2018.nl wurdt dyn DNA digitaal bewarre. Sadat elkenien it altyd weromfine kin. Oant fier yn ‘e takomst. Sa bouwe wy mei-inoar oan in ferhaal fan ús allegearre.

Meidwaan?
Helje in buiske by it Stedskantoar, Biblioteek Ljouwert of Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL). Of miskien krigest op skoalle of earne oars in buiske. Do follest it buiske mei items dy’t foar dy wichtich binne. In ferhaal, in gedicht, in bernetekening, in foto fan dyn bertehûs. Alles kin, salang’t it mar yn ien buiske past. Fia de webside kinst sels audiobestannen, foto’s en fideo’s diele. Registrearje dyn buiske online mei it unike nûmer en de streekjeskoade dy’t derop stiet. Op dyn persoanlike webpagina fertelst wat oer dyn DNA en kinst antwurd jaan op inkele fragen. Lykas: hokker taal praatst, fan hokker klup bist in fan en wêr komst wei? It buiske leverest dêrnei yn by ien fan (deselde) ynleverpunten. Sa draachst by oan it folsleine ferhaal en oan it keunstwurk!

DNALWD2018 is in idee fan Hein de Graaf, Joop Zwart en Marijke Tiemersma.

Wêr en wannear?
Buiskes kinne ophelle en ynlevere wurde by Stedskantoar, Biblioteek Ljouwert en HCL. It keunstwurk is fan jannewaris 2018 ôf te sjen yn it Stedskantoar.

Partners
Stichting Zeezicht, Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Kunstkade, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, ROC de Friese Poort, ROC Friesland College, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Van Hall-Larenstein, Nordwin College, LF2018, Stichting Kunstkade, Lân fan Taal, Buro 360, Het Nieuwe Stadsweeshuis, PyraSied, Mannen van Staal en Wellzo.