Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
DNALWD2018. Wat een prachtige verhalen heeft dit project, nu al!

It ferhaal fan Ljouwert? Dat wurdt ferteld troch al dy minsken dy’t harren spoaren yn de stêd achterlitten hawwe. DNALWD2018 sammelet dizze ferhalen. Elkenien dy’t wat mei Ljouwert hat, kin hjirfoar wat fan syn DNA jaan. Gjin echt DNA fansels, mar eat wat te krijen hat mei ús stêd of mei dysels. In persoanlik ferhaal, foarwerp, foto of minykeunstwurk. Alles kin, salang’t it mar yn ien buiske past.

Al dit kreative DNA foarmet ien keunstwurk. Tsientûzenen buiskes dy’t fertelle oer ús ferskillen, mar ek oer wat ús ferbynt: Ljouwert. Dit DNA-keunstwurk is no te sjen yn it Stedskantoar. Op www.dnalwd2018.nl wurdt dyn DNA digitaal bewarre. Sadat elkenien it altyd weromfine kin. Oant fier yn ‘e takomst. Sa bouwe wy mei-inoar oan in ferhaal fan ús allegearre.

It ûntwurp
It ymposante en ynteraktive keunstwurk hat de foarm fan in kubus en bestiet út ramtwurken fuld mei tûzenen DNA-buiskes. It ûntwurp is neffens keunstner Hein de Graaf tiidleas en past perfekt yn de hal fan it Stêdskantoar. Alle DNA-buiskes krije likefolle oandacht yn it keunstwurk en mei de webapplikaasje is it mooglik om dyn DNA-buiske werom te finen, om buiskes fan oare minsken mei deselde ynteressen te finen of ferhalen sjen te litten mei byld en lûd.

Meidwaan?
Helje in buiske by ien fan de DNA-ynformaasjepunten; yn it Stedskantoar, Biblioteek Ljouwert, it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) of Medysk Sintrum Ljouwert (MCL). Do follest it buiske mei items dy’t foar dy wichtich binne. In ferhaal, in gedicht, in bernetekening, in foto fan dyn bertehûs. Alles kin, salang’t it mar yn ien buiske past. Fia de webside kinst sels audiobestannen, foto’s en fideo’s diele. Registrearje dyn buiske online mei it unike nûmer en de streekjeskoade dy’t derop stiet. Op dyn persoanlike webpagina fertelst wat oer dyn DNA en kinst antwurd jaan op inkele fragen. Lykas: hokker taal praatst, fan hokker klup bist in fan en wêr komst wei? It buiske leverest dêrnei yn by ien fan (deselde) ynleverpunten. Sa draachst by oan it folsleine ferhaal en oan it keunstwurk!

DNALWD2018 is in idee fan Hein de Graaf, Joop Zwart en Marijke Tiemersma.

Wêr en wannear?
Buiskes kinne ophelle en ynlevere wurde by Stedskantoar, Biblioteek Ljouwert, HCL en MCL. It keunstwurk is no te sjen yn it Stedskantoar.

Partners
Stichting Zeezicht, Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Kunstkade, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, ROC de Friese Poort, ROC Friesland College, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Van Hall-Larenstein, Nordwin College, LF2018, Stichting Kunstkade, Lân fan Taal, Buro 360, Het Nieuwe Stadsweeshuis, PyraSied, Mannen van Staal, Wellzo en Medisch Centrum Leeuwarden.