Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Explore the North.

Froast op klomphichte, dauwe oan lege wasklinen, iisblommen op it rút. De winter slacht hurd ta yn it histoaryske hert fan Ljouwert. Tiid foar in festival dêr’t de minskesiel him oan waarmje kin!

Explore the North brûkt de binnenstêd fan Ljouwert as prachtige oanklaaiing foar de bêste skriuwers, muzikanten, dûnsers en akteurs. Keunstners en artysten fan om fierrens, fan om ‘e hoeke, mar leaver noch in kombinaasje fan beide, komme nei Ljouwert om harren keunsten sjen te litten en nij wurk te meitsjen. Oan dy de taak om yn dat spinneweb fan steechjes en literatuer, fan tsjerkjes en muzyk, fan it rjochte paad ôf te reitsjen.

En it tiim achter Explore the North docht mear as inkeld it organisearjen fan in moai festival! Foar Lân fan taal programmearret it ûnder oare optredens yn ‘e Prinsetún yn Ljouwert.

Wêr
Festival Explore the North wurdt op ferskate lokaasjes yn Ljouwert holden. De Lân fan taal-programmearring wurdt ek op oare plakken yn Fryslân brocht.

Wannear
Festival Explore the North: 24 en 25 novimber 2017 en tongersdei 21 o/m snein 24 novimber 2018 (data 2018 ûnder foarbehâld )

Partners
Welcome to the Village, Popfabryk, provinsje Fryslan, Gemeente Leeuwarden, de moanne, , Neushoorn, Yiddish Waves, Noord-Nederlands Orkest, Wintertuin, Tryater en Tresoar

Mooglik makke troch
Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds


Foto: Hans Jellema

 • 24 Novimber 2017 Freed
  Explore the North
  Leeuwarden, Nederland
 • 25 Novimber 2017 Sneon
  Explore the North
  Leeuwarden, Nederland
 • 21 Novimber 2018 Woansdei
  Explore the North
  Leeuwarden, Nederland Bestel kaartsjes
 • 22 Novimber 2018 Tongersdei
  Explore the North
  Leeuwarden, Nederland Bestel kaartsjes
 • 23 Novimber 2018 Freed
  Explore the North
  Leeuwarden, Nederland Bestel kaartsjes