Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Jongereinfoarstelling Karawane.

“Jolifanto bambla ô falli bambla”. Huh?! Wat? Is dit Spaansk of Afrikaansk? Nee, it binne de earste twa rigels út Karawane, in 100 jier âld klankgedicht fan de Dadaïst Hugo Ball. Hugo en oare Dada-dichters skreaunen dit ‘lûd fan ûnlogika’ om ús ris oars nei de dingen sjen te litten. Te lústerjen.

Haps, Mill en Oeffelt. En Babel. Mei syn fjouweren reizgje se troch de wrâld. Haps is nij en hat oant no ta noch gjin wurd sein. Mill klaait him faker om as Lady Gaga en skriuwt op syn minst 27 brieven deis. Net ien wit oan wa. Oeffelt fangt wurden en klanken, en wurket oan syn libbenslange komposysje. En Babel? Babel freget en freget en freget him ôf. Huh?! Wat?

Moarn lûke se fierder. No binne se hjir. En do bist der by. Foar in oere. Dyn earen sille klapperje, dyn mûlshoeken omkrolje en dyn wynbrauwen ôfwikseljend oplûke en fronselje. Lit dy ferrasse en ûntdek mei ús datst taal net altyd hoechst te begripen. Kom deryn. We binne alfêst begûn.

Huh?! Wat?

Skoal-/jongereinfoarstelling fan Tryater foar bern fan 10 jier ôf.

Credits
Karawane wurdt makke troch Tamara Schoppert (konsept en regy), Karel Hermans (spul), Peter Sijbenga (muzyk), Laila el Bazi (dûns), Tatiana Matveeva (dûns), Miek Uittenhout (foarmjouwing)

Wêr
Yn Fryske teaters

Wannear
Fan 9 maart (premjêre) oant 26 april 2018
Twadde spylperioade begjin 2019

Kampanje byld: Jelle Post