Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Liwwadders! Our present, past and future.

Yn Ljouwert wurdt njonken it Frysk en in soad oare talen ek it stedsdialekt Liwwadders praat. It is tagelyk de namme fan it driuwende paviljoen dat oan ‘e râne fan de Prinsetún yn ‘e stedsgrêft leit.

De subtitel Our past, present and future. What’s yours? jout oan wêr’t it yn it paviljoen om draait: de identiteit fan Ljouwert en de bewenners dêrfan. Yn in eksposysje makkest in reis troch de tiid en learst de Liwwadders fan eartiids kennen. Bygelyks in terpbewenner út de earste iuw, boargemaster Adje Lamberts dy’t yn 1580 de Spanjerts út Ljouwert ferjage en fansels Saskia van Uylenburgh, de frou fan de wrâldferneamde skilder Rembrandt van Rijn! Hoe klonk harren taal? Wat hold harren dwaande? Liwwadders fan no fertelle oer harren ‘DNA’. Wat ferbynt harren mei de stêd? Wat ha hja yn it buiske treaun dat ferwurke is yn it DNA-keunstwurk fan keunstner Hein de Graaf en Joop Swart yn it Stedskantoar (ferwurke is)? Ek wurdt der dreamd oer de stêd yn ‘e takomst. Hoe sjocht Ljouwert der oer 50 jier út? Hoe wenje wy dan? Ride wy yn selsstjoerende auto’s? Geane wy oars om mei fossile brânstoffen en griene enerzjy? Wenje der mear Liwwadders yn ‘e stêd of krekt minder? Yn it paviljoen komme ferhalen fan Liwwadders oer hjoed-de-dei, ferline en takomst byinoar. Komst eefe sien?

Ferhaal fan Ljouwert
By it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) de Grienewei folgest yn de tentoanstelling it Verhaal van Leeuwarden de ûntwikkeling fan terpdoarp ta moderne stêd. En yn Zicht op Leeuwarden sjochst in spesjale 2018-seleksje fan skilderijen, tekeningen en printen fan bekende en ûnbekende plakken yn ‘e stêd. In soad fan dizze ôfbyldingen komst yn ‘e binnenstêd op lokaasje wer tsjin. Hâld de HCL-agenda yn ‘e gaten foar alle aktiviteiten en foar it festival 250-jaar Liwwadders, dêr’t it stedsdialekt sintraal yn stiet.

Stedskuiers & Aldehou
Boek by it HCL dyn stedskuier mei in entûsjaste en betûfte Liwwadder stedsgids! It HCL organisearret histoaryske kuiers, DNA-ekspedysjes en taal- en poëzykuiers. Mear ynformaasje en oanmelde
HCL beheart ek it Pier Pander Museum, de Timpel yn ‘e Prinsetún én de grutste toeristyske trekpleister fan ‘e stêd: de Aldehou. Sjoch foar mear ynformaasje oer iepeningstiden en aktiviteiten: Pier Pander en Aldehou

Wêr
Histoarysk Sintrum Ljouwert (Grienewei 1) & driuwend paviljoen Liwwadders (achter HCL yn Noorderstadsgracht fan de Prinsetún)
Tagong fergees

Wannear
Freed 3o maart o.m. snein 28 oktober 2018, 7 dagen yn ‘e wike

Partners
Historisch Centrum Leeuwarden, DNALWD

  • 30 Maart 2018 28 Oktober 2018
    Liwwadders! Our present, past and future
    Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg, Leeuwarden, Nederland