Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Skatkeamer fan de Fryske kultuer.

“Sssstt…! Yn Tresoar flústeret de tiid.” Foar wa’t sjen en harkje wol, is Tresoar mei al har stimmen fan hjoed de dei en út it ferline yn dokuminten, films, foto’s en boeken, in slypstien fan gedachten, in boarne fan ynspiraasje en in masine fan oantinkens op folle toeren. ‘The place to be’ foar alle kultuer- en literatuerynteressearren.

Dit moderne bewarplak en dizze skatkeamer fan de Fryske histoarje is yn ‘e kearn in plak fan refleksje, konsintraasje, kennis en stúdzje. Yn 2018 kinst dêr mei de rike Fryske kultuer yn Europeesk perspektyf yn ‘e kunde komme. Van Midsiuwske hânskriften yn de kelder, fia unike eksposysjes, oant histoaryske en nije filmprojekten!

Op de 1e ferdjipping:

Histoarysk reisburo
Lês mear …

Visual poetry
Tresoar ûndernimt in ferliedlike ekspedysje nei it eigensinnige taalgewest dêr’t eksperimintele dichters geregeld bûten de lyntsjes kleurje. Sa kinst yn de stúdzjeseal it hiele jier genietsje fan poëzy-eksposysjes mei Frysk en ynternasjonaal karakter. Mei ûnder oare de saneamde ‘poetry boosters’: grutte bewegende dichtynstallaasjes dy’t de taal foar dyn eagen dûnsje lit.

Treasure wall
Op in muorre fan LED-skerms lit Tresoar net earder ûntdutsen Fryske skatten sjen. It moderne byldskerm fan de skatkeamer fan Fryslân lit bygelyks bylden fan it keatsen of fan it Waad sjen. Nijsgjirrich? Oer alle ûnderwerpen kinst mear fine yn it depot of de biblioteek fan Tresoar.

Histobios yn Tresoar
Yn de Histobios, in lytse bioskoop yn ‘e stúdzjeseal fan Tresoar, kinst dy elke dei oan ien tried wei troch ûnderdompelje yn de Fryske filmskiednis. Films fan ûnder oaren Fryske pioniers út de kolleksje fan it Fries Film Archief, amateurfilms út de hiele provinsje en programma’s en dokumintêres út it argyf fan Omrop Fryslân.

Tentoanstelling: Piter Jelles Troelstra
Dizze útstalling fertelt it ferhaal fan de ferneamde revolúsjonêr en syn relaasje mei de (Fryske) taal. Want Piter Jelles Troelstra wie net allinne politikus, mar ek dichter, skriuwer en sjoernalist. Yn de útstalling lêst oer syn libben, wurk en húshâlding. Yn de ‘lûdsdûs’ bringe Fryske stimmen syn gedichten ta libben.

Op de 2e ferdjipping:

Dokumintêre: Yn dit lânskip leit myn libben
De opdracht foar filmmakkers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz wie dúdlik: meitsje in film oer de Fryske literatuer, mar dan wol yn in aktueel jaske. It resultaat: ‘Yn dit lânskip leit myn libben’. Yn dy dokumintêre nimme de Fryske skriuwers Hylke Speerstra en Hilda Talsma en kultuerkritikus Huub Mous dy mei yn harren wrâld. Se fertelle oer harren literêre foarbylden, harren bân mei de Fryske taal en mei it Fryske lânskip. De film duorret in heal oere en is trochrinnend te sjen yn de Gysbert Japicxseal.

Printkeunst
Foar dizze bysûndere ynternasjonale útstalling waarden boekkeunstners, grafisy en printers út sân lannen útdage om harren keunsten sjen te litten. It resultaat is in brede fariaasje oan boekwurken yn ferskate printtechniken, fan stiendruk oant sjabloanprint. De keunstwurken binne it hiele jier te sjen op de omloop fan de stúdzjeseal by Tresoar en yn Museum Joure.

Yn de kelder:

Tenstoanstelling: Topstikken yn de kelder
De depots fan Tresoar lizze fol mei bysûndere en nuveraardige skatten. Yn 2018 wurde de topstikken út de kolleksje útstald. Hear hoe’t iuwenâlde wetsteksten ta libben komme, of besjoch de topstikken út it depot, lykas it brief fan de tsjinstplichtige militêr Romke Zandstra oan syn leafste, de beblette oantekens fan de Fryske steedhâlder Willem Frederik, of de houliksakte fan Rembrandt van Rijn.

Oare aktiviteiten:

Tentoanstelling: Latyn yn de Frjentsjerter Universiteitsbibiloteek
René Descartes, Anna Maria van Schurman, Maria Sybilla Merian: it binne net de earste de bêsten dy’t ea yn Frjentsjer studearre of wurke ha! De Latynske taal hie dêrby in binende en wichtige rol. Yn gearwurking mei en yn Museum Martena organisearret Tresoar in tentoanstelling oer de rol fan it Latyn op de Frjentsjerter Universiteit.

‘Kofje spesjaal’ & lunsjlêzings
Alle freden kinst ûnder it geniet fan in kop ‘kofje spesjaal’ mear te witten komme oer stikken út de kolleksje fan Tresoar. Konservatoaren fertelle oer harren topstik, litte it sjen en mooglik meist sels wol efkes fiele. Ek komme der yn 2018 wer in hiel soad ynteressante sprekkers del by de wyklikse lunsjlêzing, alle tongersdeitemiddeis om healwei ienen. Op Tresoar.frl  fynst de aktuele ynformaasje.

Salang’t de beam bloeit: hânboek oer de Fryske literatuer
It is tiid foar in nije tagonklike Fryske literatuerskiednis! Joke Corporaal docht de Fryske literatuerskiednis op ‘e nij út ‘e doeken yn ‘e foarm fan in hânsume gids (yn it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk) foar de boppebou fan it fuortset ûnderwiis, hbû-studinten en oaren dy’t ynteressearre binne. Der is boppedat in spesjale webside mei eftergrûnynformaasje en wiidweidich lesmateriaal.

Oare wurden
Lês mear …

Wêr
Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert
Tagong fergees

Iepeningstiden
Jannewaris o.m. desimber 2018:
– Moandei o/m freed 09.00-22.00 oere
– Sneon/snein 11.00-18.00 oere

Partners
Tresoar, Provinsje Fryslân, KH2018, Fries Film Archief