Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Stimmen: wittenskip (lêzingen).

Yn 2018 organisearje Ryksuniversiteit Grins en Lân fan taal seis kear in populêrwittenskiplike lêzing, wêrby taal sintraal stiet. Hieltyd op tiidsdeitejûn fan 20.00-21.00 oere yn Obe. Fergees tagonklik, mar oanmelde is wol ferplicht.

Ryksuniversiteit Grins is partner fan Lân fan taal en hat yn 2017 al suksesfol har app ‘Stimmen fan Fryslân’ lansearre. Mei dizze app trasearresto as sprekker fan it Frysk, Biltsk, Stedsfrysk of it Nedersaksisch yn Fryslân de komôf fan dyn taal. Yn 2018 organisearje Ryksuniversiteit Grins en Lân fan taal seis kear in populêrwittenskiplike lêzing, wêrby taal sintraal stiet en ûnderwerpen lykas taalûntwikkeling, demintens en meartalichheid oan bod komme.

De lêzingen fine hieltyd plak op in tiisdeitejûn fan 20.00-21.00 oere (ynrin fan 19.30 oere ôf) yn Obe. De lêzingen binne fergees tagonklik, mar foarôf oanmelde moat efkes y.f.m. de beheinde kapasiteit. Oanmelde kin mei it ‘sign up’ formulier hjirûnder.

De data en sprekkers binne as folget:

  • ti 3 apr. – Bedrige talen fêstlizze yn Amazonië – Bernat Bardagil-Mas
  • ti 1 mai. – Fryske Piepers! Feroaringen yn de Fryske taal – Dr. Willem Visser
  • ti 5 jun. – Dysleksy
  • ti 2 okt. – Spraak- en taalproblemen by minsken mei dementins – Roel Jonkers
  • ti 6 nov. – “Wat is, like, de deal met Engelse invloed in het Nederlands en shit?” – Dr. Remco Knooihuizen
  • ti 4 des. – Meartaligens en de harsens – Dr. Hanneke Loerts


Mear ynformaasje: 

Tiisdei 3 april
Bedrige talen fêstlizze yn Amazonië (lêzing yn it Ingelsk)

De earste lêzing op 3 april wurdt jûn troch Bernat Bardagil-Mas, in linguist út Katalonië dy’t oan de RUG wurket oan syn promoasje op Panará. Dit is in taal fan de Jê-taalfamylje, dy’t sprutsen wurdt yn it Braziliaanske Amazonegebiet.

Tiisdei 1 maaie
Friese Piepers! Feroaringen yn de Fryske taal (lêzing yn it Nederlânsk)
Yn de Stimmen-lêzing fan maaie jout Dr. Willem Visser in koarte skets fan de Fryske taal. Sintraal stean fragen as: hoe ferhâldt it Frysk him oant de talen dêr om hinne, wat is der bysûnder oan it Frysk yn fergeliking mei it Nederlânsk en: hoe is it Frysk yn de rin fan de tiid feroare? Dat lêste yllustrearret hy oan de hân fan it Fryske wurd foar ‘aardappel’. It begûn om 1700 mei ‘ierdappel’, in kombinaasje fan ‘ierde’ en ‘appel’, fergelykber mei it Nederlânske ‘aardappel’. Yn de rin der tiid hat ‘ierdappel’ tal fan farianten krigen, lykas jerappel,  rjappel,  jirpel en jippel. Hoe is dat sa kommen? En hoe binne de farianten verspraat oer it Fryske taalgebiet? Visser lit dit sjen oan de hân fan trije dialektkaarten, wêrfan de lêste basearre is op de koartlyn – yn it ramt fan  Lân fan taal – troch de RUG ûntwikkele ‘Stimmen fan Fryslân’-app.


Sign up form: Stimmen lezing/lecture

  • Kies ien of mear data om dy foar oan te melden. Kies een of meer data om je voor aan te melden. Choose one or more dates to sign yourself up.
  • Please enter a value between 1 and 20.