Hybridauth configuration error.

Original error message: Hybridauth requires the use of 'session_start()' at the start of your script, which appears to be disabled.

Trace

#0 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/hybridauth/Hybrid/Auth.php(117): Hybrid_Storage->__construct()
#1 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/hybridauth/Hybrid/Auth.php(55): Hybrid_Auth::initialize(Array)
#2 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/bwh-social.php(212): Hybrid_Auth->__construct(Array)
#3 /srv/www/public_html/wp-content/themes/lft/header.php(22): bwh_social_login::initialize_widget()
#4 /srv/www/public_html/wp-includes/template.php(688): require_once('/srv/www/public...')
#5 /srv/www/public_html/wp-includes/template.php(647): load_template('/srv/www/public...', true)
#6 /srv/www/public_html/wp-includes/general-template.php(41): locate_template(Array, true)
#7 /srv/www/public_html/wp-content/themes/lft/single.php(14): get_header()
#8 /srv/www/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/srv/www/public...')
#9 /srv/www/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/srv/www/public...')
#10 /srv/www/public_html/index.php(17): require('/srv/www/public...')
#11 {main}
Lân fan taal » Stimmen: wittenskip (lêzingen)

Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Stimmen: wittenskip (lêzingen).

Yn 2018 organisearje Ryksuniversiteit Grins en Lân fan taal seis kear in populêrwittenskiplike lêzing, wêrby taal sintraal stiet. Hieltyd op tiidsdeitejûn fan 20.00-21.00 oere yn Obe. Fergees tagonklik, mar oanmelde is wol ferplicht.

Ryksuniversiteit Grins is partner fan Lân fan taal en hat yn 2017 al suksesfol har app ‘Stimmen fan Fryslân’ lansearre. Mei dizze app trasearresto as sprekker fan it Frysk, Biltsk, Stedsfrysk of it Nedersaksisch yn Fryslân de komôf fan dyn taal. Yn 2018 organisearje Ryksuniversiteit Grins en Lân fan taal seis kear in populêrwittenskiplike lêzing, wêrby taal sintraal stiet en ûnderwerpen lykas taalûntwikkeling, demintens en meartalichheid oan bod komme.

De lêzingen fine hieltyd plak op in tiisdeitejûn fan 20.00-21.00 oere (ynrin fan 19.30 oere ôf) yn Obe. De lêzingen binne fergees tagonklik, mar foarôf oanmelde moat efkes y.f.m. de beheinde kapasiteit. Oanmelde kin mei it ‘sign up’ formulier hjirûnder.

De data en sprekkers binne as folget:

  • ti 3 apr. – Bedrige talen fêstlizze yn Amazonië – Bernat Bardagil-Mas
  • ti 1 mai. – Fryske Piepers! Feroaringen yn de Fryske taal – Dr. Willem Visser
  • ti 5 jun. – Wannear is meartaligens goed foar dy? – Anna Pot
  • ti 2 okt. – Spraak- en taalproblemen by minsken mei dementins – Roel Jonkers
  • ti 6 nov. – “Wat is, like, de deal met Engelse invloed in het Nederlands en shit?” – Dr. Remco Knooihuizen
  • ti 4 des. – Meartaligens en de harsens – Dr. Hanneke Loerts


Mear ynformaasje oer de earstfolgjende lêzing: 

Tiisdei 4 desimber

Meartaligens en it brein – Dr. Hanneke Loerts
Wy libje yn in wrâld weryn’t de measte minsken twa of sels mear talen begripe en/of prate. Soe it brein fan meartalige minsken der ek oars útsjen as fan minsken dy’t mar ien taal prate? En hokker prosessen binne dwaande yn ús brein as wy prate of lústerje nei ferskillende talen? Oan de hân fan útkomsten fan breinûndersyk probearje wy in byld te sketsen fan it meartalige brein, de manier werop’t ús brein mei ferskillende talen omgiet en de gefolgen hjirfan foar de meartalige persoan.


Sign up form: Stimmen lezing/lecture

  • Kies ien of mear data om dy foar oan te melden. Kies een of meer data om je voor aan te melden. Choose one or more dates to sign yourself up.
  • Please enter a number from 1 to 20.