Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
De Taalkaravaan.

Fan ’t simmer lûkt de Taalkaravaan troch Fryslân. Dêrmei sterket Lân fan taal besteande festivals en eveneminten fuort mei in ryk (muzyk)programma, dêr’t talen en ferhalen sintraal yn steane. It karavaan-motto: ‘hjir wol ik wei, hjir wol ik altyd bliuwe’. Reizgest mei?

De wrâld wurdt hieltyd meartaliger en ferskillender. Lân fan taal fiert dat! Mar feroaring is ek spannend. Wat is fertroud? Wat is nij? As wrâldboarger wolst dy losmeitsje fan dyn omjouwing, mar mei dyn memmetaal bliuwst ferbûn mei it plak dêr’st weikomst. Dat sentimint komt werom yn de foarstellings, films, optredens en aktiviteiten fan de Taalkaravaan, mei it gedicht ‘Bining’ fan Baukje Wytsma as ynspiraasjeboarne.

De Taalkaravaan komt op Oranjewoud Festival (1 o/m 10 juny), Oerol Terschelling (15 o/m 24 juny), Simmerdeis Drachten (28 juny o/m 1 july), Tall Ships Races Harlingen (3 o/m 6 augustus) en Admiraliteitsdagen Dokkum (6 o/m 9 septimber). Ûndersteande ûnderdielen sjochst (hast) oeral. De oare aktiviteiten fynst op ‘e side foar it festival/evenemint. In soad aktiviteiten binne fergees tagonklik. Op de websiden fan de festivals fynst de krekte lokaasjes, tiden en mooglike kaartferkeapynformaasje. Partners Taalkaravaan: Afûk en Explore the North.

Haadprogramma:

Tongen
De foarstelling ‘Tongen’ begjint yn Malawi. As skriuwer/ferteller Nyk de Vries dêr in tsjerkje besiket, hear hy himsels ynienen yn tongen sprekken. Yn in frjemde gearmjuksel fan Frysk en oare talen brabbelet hy foar him út, yn it fiere lân mei syn sânpaden en houten elektrisiteitspeallen. It docht him frjemd genôch tinken oan De Westereen, it doarp fan syn mem. ‘Tongen’ giet oer de ferriederlike krêft fan ûnwennigens. Fier fan hûs wurde taal en gewoanten, dy’t dy eartiids as ûnbelangryk foarkamen, dy ynienen dierber. Nyk sjongt en draacht foar. Ûnderwilens samplet hy film en muzyk, en wit as gjin oar spanning op te bouwen út sa’t it liket ûnbelangrike, ferjitten barrens. In totaalûnderfining.
Te sjen op Oranjewoud Festival, Oerol, Simmerdeis en Admiraliteitsdagen

Solo
It Noord Nederlands Orkest is ien fan de ferneamdste symfonyorkesten fan Nederlân. De musisy komme fan oeral op ‘e wrâld, wêrtroch’t it orkest hast fyftjin nasjonaliteiten en likefolle talen ken. Wêr’t it gewoanwei giet om it kreëarjen fan in symfony tusken dy musisy, leit ‘Solo’ krekt de klam op it yndividu. Want wa binne eigentlik dy minsken dy’t yn in orkest spylje? Musisy út Japan, Spanje, België, Dútslân, Portugal, Frankryk en Ingelân litte harren ynstrumint dit kear stean en fertelle harren persoanlike ferhaal elk yn in koarte solo. Skreaun troch trije talintfolle skriuwers en regissearre troch de teätermakker Skoft&Skiep.
Te sjen op Oranjewoud Festival, Oerol, Simmerdeis en Adminiraliteitsdagen Tsjek de trailer!

Redaksjelokaal
Op it UITfestival 2017 sette Frysk literêr tydskrift De Moanne in redaksjelokaal yn ‘e Prinsentún, Ljouwert. Dat wie sa’n sukses, dat it ropt om in ferfolch! It idee is ienfâldich: sawat fyftjin âlde typmasinen steane yn in ienfâldige, smûke opstelling. As besiker (jong en âld) wurdst útnûge om in tekst te skriuwen. Betûfte skriuwers/dichters stypje dy dêrby. Fan de opbringst meitsje wy in (online) publikaasje!
Te belibjen op Oranjewoud Festival, Oerol, Simmerdeis, Tall Ships en Admiraliteitsdagen

Relaxerette (6+)
De Relaxerette fan keunstner Arjan Kruidhof is in rûndraaiende ynstallaasje dy’t dy meifiert nei in oar perspektyf. Do leist yn in hingelmatte en stoarrest nei de wolkens. Do pakst dyn koptelefoan en slútst dyn eagen. Harkje nei ferhalen en lûden dy’t dyn tinzen efkes stilsette. Kies foar de twirjende wurdestream fan Marc van der Holst, de mankelikens fan Marieke Lucas Rijneveld of foar ien fan de oare ferhalen, skreaun troch Jamila Faber, Heksenhamer en Pieter van der Sman. Jolle Roelofs makke spesjaal foar de Relaxerette in muzikaal tafriel dat dy efkes út dizze grôtfolle wrâld ûntkomme lit.
Te belibjen op Oranjewoud Festival, Oerol, Simmerdeis, Tall Ships en Admiraliteitsdagen