Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taaltoer.

Us taal en ús stêd, beide binne ús fertroud. Wy kenne de wurden, sinnen en fragen. Wy kenne de strjitten, de lûden, de drokte, de minsken. Dochs? Gean mei op Taaltoer en kom derachter dat taal net fanselssprekkend is en dat it ek frjemde útgroeisels kent.

Tidens de Taaltoer komst op plakken dêr’tst noch nea earder west hast, of op plakken dêr’tst fan tochtst datst der bekend mei wiest. Mei syn allen sille wy op syk nei de krochten fan de (strjit)taal en de stêd. In gids nimt dy mei nei ferskillende plakken mei in eigen taal: Wat fertelle de echo’s yn ‘e kelders fan de Blokhúspoarte? En wat is dat dochs mei dat rabjen yn ‘e kappersstoel? Wat hearst yn ‘e gearkomsteseal fan de gemeente, yn ‘e keuken fan ‘e Sinees om ‘e hoeke, of gewoan op it skoalplein?

De Taaltoer nimt dy mei: elke tredde tongersdei fan ‘e moanne ûntdekst in nij taalfenomeen. Do komst yn ‘e kunde mei ferskillende dichters, keunstners, wittenskippers én de ynwenners fan Ljouwert. Elkenien kin mei taal boartsje.

Foar elkenien âlder as 12 jier. Op syn heechst 15 dielnimmers per Taaltoer. Geskiktheid foar rolstuollen is ôfhinklik fan it programma.

Wêr
Ljouwert, ferskillende (start)lokaasjes

Wannear
Fan novimber 2017 ôf, elke tredde tongersdei fan ‘e moanne
It duorret sa’n twa oeren

Partners
Explore the NorthTaaltoer 18 jannewaris: Premjêre snoadfoanspul ‘US: Lân fan taal’

Tongersdei 18 jannewaris is it tiid foar de twadde taaltoer! De taaltoer is in twa oeren duorjende tocht-mei-gids troch Ljouwert, dy’t yn it teken stiet fan in spesifyk taalfenomeen. Yn dizze twadde taaltoer giet it snoadfoanspul ‘US: Lân fan taal’ yn premjêre. Gean mei op missy troch de binnenstêd, lit dy liede troch dyn snoadfoan en kuierje al boartsjende nei it einpunt.

Under dizze toer krigest as dielnimmer ferskate opdrachten, wêrûnder bygelyks it omskriuwen fan in gebou yn de binnenstêd. Oare dielnimmers riede, basearre op dyn wurdskat, by hokker gebou asto stiest. Mei in plattegrûn op dyn snoadfoan navigearrest troch de binnenstêd sykjend nei punten.

Grendel Games ûntwikkele dizze game spesjaal foar Lân fan taal, yn gearwurking mei de Afûk.

Tongersdei 18 jannewaris 19.00 – 21.00 oere
Startpunt: Obe (Aldehaustertsjerkhôf)

Let op! Dielname fergees, mar it oantal plakken is beheind. Ynskriuwe is ferplicht fia dit formulier. Dizze taaltoer is ek geskikt foar bern. Tsjek it Facebook evenemint!

 • 16 Novimber 2017 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 18 Jannewaris 2018 Tongersdei
  Taaltoer: US Lân fan taal
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 15 Febrewaris 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 15 Maart 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 19 April 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 17 Maaie 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 21 Juny 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 19 July 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 16 Augustus 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 20 Septimber 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 18 Oktober 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland
 • 15 Novimber 2018 Tongersdei
  Taaltoer
  Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden, Nederland