Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taaltoer.

Us taal en ús stêd, beide binne ús fertroud. Wy kenne de wurden, sinnen en fragen. Wy kenne de strjitten, de lûden, de drokte, de minsken. Dochs? Gean mei op Taaltoer en kom derachter dat taal net fanselssprekkend is en dat it ek frjemde útgroeisels kent.

Tidens de Taaltoer komst op plakken dêr’tst noch nea earder west hast, of op plakken dêr’tst fan tochtst datst der bekend mei wiest. Mei syn allen sille wy op syk nei de krochten fan de (strjit)taal en de stêd. In gids nimt dy mei nei ferskillende plakken mei in eigen taal: Wat fertelle de echo’s yn ‘e kelders fan de Blokhúspoarte? En wat is dat dochs mei dat rabjen yn ‘e kappersstoel? Wat hearst yn ‘e gearkomsteseal fan de gemeente, yn ‘e keuken fan ‘e Sinees om ‘e hoeke, of gewoan op it skoalplein?

De Taaltoer nimt dy mei: elke tredde tongersdei fan ‘e moanne ûntdekst in nij taalfenomeen. Do komst yn ‘e kunde mei ferskillende dichters, keunstners, wittenskippers én de ynwenners fan Ljouwert. Elkenien kin mei taal boartsje.

Foar elkenien âlder as 12 jier. Op syn heechst 15 dielnimmers per Taaltoer. Geskiktheid foar rolstuollen is ôfhinklik fan it programma.

Wêr
Ljouwert, ferskillende (start)lokaasjes

Wannear
Fan novimber 2017 ôf, elke tredde tongersdei fan ‘e moanne
It duorret sa’n twa oeren

Partners
Explore the North