Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Talepaviljoen.

Wêr komsto yn 2018 in soad talen tsjin en genietesto fan aktiviteiten  en gerjochten dy’t passe by in hieltyd wikseljende talemienskip? Yn it spesjaal ûntwurpen talepaviljoen yn de Prinsetún, dat fan binnen krekt sa húslik is as dat it der oan de bûtenkant útsjocht!

It paviljoen sit ûnder de rokken fan twa frouljusfigueren; wy hawwe it ommers oer ‘memmetaal’! Binnen hawwe lytse talen út Europa en minderheidstalen yn Ljouwert it foar it sizzen. Dus it Baskysk, de Keltyske talen, it Friulysk, it Katalaansk en it Võro. Mar ek it Spaansk, it Sineesk, it Italjaansk, it Papiamintsk, it Dútsk en fansels it Liwwadders! Hieltiten stiet, njonken it Frysk, ien fan dy talen sintraal yn it talepaviljoen. Yn totaal sille der sa’n 30 taalmienskippen meidwaan: 10 út Fryslân, 10 út Europa en 10 út ‘e stêd Ljouwert.

Aktiviteiten
Op tongersdeitejûn en sneintemiddei wurde der aktiviteiten organisearre troch de oanbelangjende taalmienskip: poëzy, muzyk, fertelkeunst, teäter, lêzingen, diskusjes en presintaasjes. Op snein wurdt der altyd ôfskied nommen fan de iene taalmienskip en wurdt de folgjende begroete. Troch de wike, ûnder skoaltiid, is it paviljoen it moetingsplak foar dosinten en learlingen. Ek oare besikers binne dan gewoan wolkom.

Even oars bestelle
Do kinst yn it Talepaviljoen wat drinke en in flaubyt nuttigje. De menukaart bestiet út gerjochten út de regio dy’t op dat stuit sintraal stiet. Hoor Friesland ‘leveret’ trouwens de dôve gasthearen/-frouwen fan it paviljoen. Taal is ommers mear as spraak. Do moatst aanst dus net allinne betinke wátst bestelle wolst, mar ek hóé!

Samlingen & eksposysjes
It dak fan it paviljoen rekket yn ‘e rin fan 2018 hielendal beklaaid mei de moaiste wurden fan besikers en gearwurkjende taalmienskippen. Dakpannen wurde dêrfoar no al ‘útstjoerd’: de rest wurdt op it plak sels oanfolle. Net allinne as dakbedekking, mar ek as foto, audio en fideo. Kinst lykwols net allinnich dyn leafde mar ek dyn frustraasje kwyt!

Wannear
Elke dei iepen fan 30 maart o.m. 28 oktober 2018
Bûten de fakânsjes: moandei o.m. freed 11.00-17.00 oere, tongersdei 11.00-21.00 oere en sneon/snein 09.30-18.00 oere
Yn ‘e skoalfakânsjes: moandei o.m. freed 09.30-19.00 oere, tongersdei 09.30-23.00 oere en sneon/snein 09.30-18.00 oere

Fan wike 13 o.m. 23 steane de Fryske en Nederlânske streektalen en dialekten sintraal. Fan wike 24 o.m. 33 folge troch de Europeeske minderheidstalen. En ‘last but not least’: fan wike 34 o.m. 43 de talen út Ljouwert

Partners
Afûk (koördinaasje), BUOG, ferskate talemienskippen en -organisaasjes en HoorFriesland

  • 30 Maart 2018 28 Oktober 2018
    Talepaviljoen
    Prinsentuin, Leeuwarden, Nederland