Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Talepaviljoen MeM – Livingroom of Languages.

Wêr komsto yn 2018 in soad talen tsjin en genietesto fan aktiviteiten  en gerjochten dy’t passe by in hieltyd wikseljende talemienskip? Yn it spesjaal ûntwurpen talepaviljoen MeM yn de Prinsetún. By MeM is it binnendoar krekt sa húslik is as dat it der oan de bûtenkant útsjocht!

Yn de Prinsetún yn Ljouwert ferriist yn 2018 in bysûnder (memme)taalpaviljoen yn de foarm fan twa frouljusfigueren: MeM. MeM is de ‘húskeamer’ fan Lân fan taal dêr’t fan april oant en mei oktober lytse talen út Europa, streektalen en –dialekten út Nederlân en minderheidstalen út Ljouwert sintraal steane. Dus it Baskysk, de Keltyske talen, it Friulysk, it Katalaansk en it Võro. Mar ek it Papiamintsk, it Russysk, it Esperanto, it Biltsk, it Achterhoeksk, it Grinzers, it Sieuwsk en fansels it Liwwadders! Hieltiten stiet, njonken it Frysk, in oare taal sintraal by MeM. Yn totaal sille der sa’n 30 taalmienskippen meidwaan: 10 út Nederlân, 10 út Europa en 10 út ‘e stêd Ljouwert.

Aktiviteiten
Op tongersdeitejûn en sneintemiddei wurde der aktiviteiten organisearre troch de oanbelangjende taalmienskip: poëzy, muzyk, fertelkeunst, teäter, lêzingen, diskusjes en presintaasjes. Op snein wurdt der altyd mei in ferrassend programma ôfskied nommen fan de iene taalmienskip en wurdt de folgjende begroete. Troch de wike, ûnder skoaltiid, is it paviljoen it moetingsplak foar skoalgroepen en fansels is der noch ‘Deropút mei heit&mem’ foar de hiele famylje by MeM en yn de omlizzende Taletún!

Even oars bestelle
Do kinst by MeM wat drinke en in flaubyt nuttigje. By MeM draait alles om taal mar silst ek erfare dat taal mear is as allinne it sprutsen wurd … Do silst net allinne betinke moatte wátst bestelle wolst, mar ek hóé.

Samlingen & eksposysjes
It dak (of eins de rok) fan MeM wurdt geandewei it jier beklaaid mei de moaiste wurden en leafdeswurden fan besikers en dielnimmende taalmienskippen. De wurden wurde op in dakpanne yn de foarm fan in ‘post-it’ (gieltsje) skreaun en op it dak timmere. Mei it opskriuwen fan dyn moaiste of leafste wurd dochst as besiker op boartlike wize ôfstân fan dyn eigen taal om dy dêrnei by MeM iepen te stellen foar oare talen en kultueren.

Iepeningstiden
Elke dei iepen fan 30 maart o.m. 28 oktober 2018.

Iepeningstiden*
Moandei: 12.00-18.00 oere**
Tiisdei: 12.00-18.00 oere**
Woansdei: 12.00-18.00 oere
Tongersdei: 12.00-23.00 oere
Freed: 12.00-18.00 oere
Sneon: 9.00-18.00 oere
Snein: 10.00-18.00 oere

* De iepeningstiden kinne ôfhinklik fan (ekstra) programmearring rommer wêze.
** MeM is sletten op moandei 24 septimber, 8, 15 en 22 oktober en op tiisdei 2, 9, 16 en 23 oktober.

 

Wat en wannear
Taalkafee  – alle woansdeis m.ú.f. de moannen july en augustus : 19.00-21.00 oere
Programmearring taal fan de wike – alle tongersdeis: plm. 19.30-22.00 oere
Radio-útstjoering Omrop Fryslân Op&Ut – alle sneons: 9.00-12.00 oere
Programmearring taal fan de wike – alle sneinen: plm. 15.00-17.30 oere
Der op út mei heit&mem – 31 maart, 28 april, 5 en 26 maaie, 30 juny, 21 en 28 july, 4 en 25 augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober: 13.00-17.00 oere

Fan wike 13 o.m. 23 steane de Fryske en Nederlânske streektalen en dialekten sintraal. Fan wike 24 o.m. 33 folge troch de Europeeske minderheidstalen. En ‘last but not least’: fan wike 34 o.m. 43 de talen út Ljouwert. Sjoch ek Afûk.frl.

Mear witte en op ’e hichte bliuwe
Sjoch foar it lêste nijs en updates fan it programma ek op de webside fan de Afûk en heit&mem en folgje MeM op Facebook en Twitter.

Partners
Afûk (koördinaasje), BUOG, ferskate talemienskippen en -organisaasjes en HoorFriesland