Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Talepaviljoen MEM – Livingroom of Languages.

Wêr komsto yn 2018 in soad talen tsjin en genietesto fan aktiviteiten  en gerjochten dy’t passe by in hieltyd wikseljende talemienskip? Yn it spesjaal ûntwurpen talepaviljoen MEM yn de Prinsetún. By MEM is it binnendoar krekt sa húslik is as dat it der oan de bûtenkant útsjocht!

Yn de Prinsetún yn Ljouwert ferriist yn 2018 in bysûnder (memme)taalpaviljoen yn de foarm fan twa frouljusfigueren: MEM. MEM is de ‘húskeamer’ fan Lân fan taal dêr’t fan april oant en mei oktober lytse talen út Europa, streektalen en –dialekten út Nederlân en minderheidstalen út Ljouwert sintraal steane. Dus it Baskysk, de Keltyske talen, it Friulysk, it Katalaansk en it Võro. Mar ek it Spaansk, it Sineesk, it Italjaansk, it Papiamintsk, it Dútsk en fansels it Liwwadders! Hieltiten stiet, njonken it Frysk, ien fan dy talen sintraal by MEM. Yn totaal sille der sa’n 30 taalmienskippen meidwaan: 10 út Fryslân, 10 út Europa en 10 út ‘e stêd Ljouwert.

Aktiviteiten
Op tongersdeitejûn en sneintemiddei wurde der aktiviteiten organisearre troch de oanbelangjende taalmienskip: poëzy, muzyk, fertelkeunst, teäter, lêzingen, diskusjes en presintaasjes. Op snein wurdt der altyd ôfskied nommen fan de iene taalmienskip en wurdt de folgjende begroete. Troch de wike, ûnder skoaltiid, is it paviljoen it moetingsplak foar skoalgroepen en fansels binne der noch de ‘Der op út mei heit&mem’-sneonen foar de hiele famylje yn de omlizzende Taletún!

Even oars bestelle
Do kinst by MEM wat drinke en in flaubyt nuttigje. De menukaart bestiet sa folle mooglik út gerjochten út de regio dy’t op dat stuit sintraal stiet. By MEM draait alles om taal mar silst ek erfare dat taal mear is as allinne it sprutsen wurd … Do silst net allinne betinke moatte wátst bestelle wolst, mar ek hóé.

Samlingen & eksposysjes
It dak (of eins de rok) fan MEM wurdt geandewei it jier beklaaid mei de moaiste wurden en leafdeswurden fan besikers en dielnimmende taalmienskippen. De wurden wurde op in dakpanne yn de foarm fan in ‘post-it’ (gieltsje) skreaun en op it dak brocht. Mei it opskriuwen fan harren moaiste of leafste wurd dogge besikers op boartlike wize ôfstân fan harren eigen taal om har dêrnei by MEM iepen te stellen foar oare talen en kultueren. Ek wurde der by MEM samlingen oanlein fan wurden fan lulkens en frustraasje.

Wannear
Elke dei iepen fan 30 maart o.m. 28 oktober 2018. Aktuele iepeningstiden folgje.

Fan wike 13 o.m. 23 steane de Fryske en Nederlânske streektalen en dialekten sintraal. Fan wike 24 o.m. 33 folge troch de Europeeske minderheidstalen. En ‘last but not least’: fan wike 34 o.m. 43 de talen út Ljouwert. Sjoch ek Afûk.frl.

Partners
Afûk (koördinaasje), BUOG, ferskate talemienskippen en -organisaasjes en HoorFriesland

 • 30 Maart 2018 28 Oktober 2018
  Talepaviljoen MEM – Livingroom of Languages
  Prinsentuin, Leeuwarden, Nederland
 • 30 Maart 2018 Freed
  Iepening
 • 1 April 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Biltsk
 • 8 April 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Achterhoeksk/Liemersk
 • 15 April 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Súd-Hollânsk
 • 22 April 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Stellingwerfsk, Sallandsk en Twentsk
 • 29 April 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Limboarchsk
 • 6 Maaie 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Drintsk
 • 13 Maaie 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Sieuwsk
 • 20 Maaie 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Grinzersk
 • 27 Maaie 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Brabânsk
 • 3 Juny 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Stellingwerfsk
 • 10 Juny 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Eastfrysk Nederdútsk
 • 17 Juny 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Iersk-Gaelik
 • 24 Juny 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Sorbysk
 • 1 July 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Baskysk
 • 8 July 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Manx
 • 15 July 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Malteesk
 • 22 July 2018 Snein
  Dizze wike by MEM … it Galisysk