Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taletún.

De Prinsetún yn Ljouwert wurdt yn 2018 omtovere ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier, harren âldere bruorren/susters en harren pakes en beppes. Boartersobjekten, ynteraktive ynstallaasjes, spannende rûtes: der is fan alles te dwaan foar húshâldings en skoalklassen!

Keunstners Machiel Braaksma, Bouke Groen en Sibe Jan Kramer ûntwerpe en meitsje ferskillende (boarters)objekten. Tagelyk skriuwe ûnder oaren Paul van Dijk en Riemkje Pitstra spesjale ferhalen. Mei-inoar leveret dat aardige en learsume rûtes op. (Jonge) besikers boartsje mei taal, belibje taal en meitsje sels taal!

Taalaventoer
By de alderjongsten (2 oant 6 jier) steane printeboeken sintraal. Se moetsje Tomke en Rinze de Kikkert. Mar och heden, dy binne harren freontsjes kwyt! Kinsto helpe om Gruffalo, Rûpke Noaitgenôch en it hûntsje Stip te finen? Folgje gewoan de ferhalespeurtocht! Nei ôfrin kinst lekker boartsje. De al wat âldere bern (6 oant 9 jier) komme op in bysûndere wize en boartsjendewei yn kontakt mei skrifttekens, lûden en wurden út de hiele wrâld. Oan ‘e ein wachtet it tûzen-wurden-boek op harren nije wurden! De bern fan de boppebou (9 oant 12 jier) belibje in spannend (taal)aventoer. Se komme yn it lân fan de ‘moaipraters’ telâne. Wat docht it mei dy ast yn in lân komst dêr’tst dyn eigen taal net mear prate meist? Kinne wy mei ús allen in nije taal meitsje?

Kulturele sneinen
Op 15 sneinen is der in spesjaal programma foar bern fan 0 oant en mei 12 jier en harren pakes en beppes. Op dy dagen kinst yn de Taletún skriuwers, muzikanten en oare artysten tsjin it liif rinne. En dochst mei oan de taalwurkwinkels en -aktiviteiten? It programma wurdt begjin 2018 bekend makke, mar set de data alfêst yn dyn aginda!

Wannear
Elke dei fan 30 maart o.m. 28 oktober 2018
Bûten de fakânsjes: moandei o.m. freed 9.00 oant 17.00 oere, tongersdei 11.00 oant 21.00 oere en sneon/snein 9.30 oant 18.00 oere
Yn de skoalfakânsjes: moandei o.m. freed 9.30 oant 18.00 oere, tongersdei 9.30 oant 23.00 oere en sneon/snein 9.30 oant 18.00 oere
Kulturele sneinen op 31 maart, 28 april, 5 en 26 maaie, 30 juny, 21 en 28 july, 4, 11, 18 en 25 augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober

Partners
Afûk, ROC Friese Poort, HCL, BUOG en ferskillende winkels en kulturele partners