Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taletún.

De Prinsetún yn Ljouwert wurdt yn 2018 omtovere ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier, harren âldere bruorren/susters en harren pakes en beppes. Boartersobjekten, ynteraktive ynstallaasjes, spannende rûtes: der is fan alles te dwaan foar húshâldings en skoalklassen!

Keunstners Machiel Braaksma, Bouke Groen en Sibe Jan Kramer ûntwerpe en meitsje ferskillende (boarters)objekten. Tagelyk skriuwe ûnder oaren Paul van Dijk en Riemkje Pitstra spesjale ferhalen. Mei-inoar leveret dat aardige en learsume rûtes op. (Jonge) besikers boartsje mei taal, belibje taal en meitsje sels taal!

Taalaventoer
De jongsten geane yn de Taletún op syk nei de freonen fan Tomke (pjutten) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Foar de bern fan groep 3, 4 en 5 giet der yn de tún in wrâld fan talen iepen:  se geane op syk nei – en ûntdekke bekende mar ek ûnbekende talen en geheime boadskippen. Foar de groepen 6, 7 en 8 wachtet in spannend (taal)aventoer. Wat bart der mei dy as’t yn in lân komst wêrs’t de taal net kinst? Wat docht taal mei dy? Wat bart der asto dyn eigen taal net prate meist? En kinne wy mei syn allen in nije taal meitsje?

Kulturele sneonen
Op 15 sneonen is der in spesjaal programma foar bern fan 0 oant en mei 12 jier en harren pakes en beppes. Op dy dagen kinst yn de Taletún skriuwers, muzikanten en oare artysten tsjin it liif rinne. En dochst mei oan de taalwurkwinkels en -aktiviteiten? It programma wurdt begjin 2018 bekend makke, mar set de data alfêst yn dyn aginda!

Wannear
Elke dei fan 30 maart o.m. 28 oktober 2018
Bûten de fakânsjes: moandei o.m. freed 9.00 oant 17.00 oere, tongersdei 11.00 oant 21.00 oere en sneon/snein 9.30 oant 18.00 oere
Yn de skoalfakânsjes: moandei o.m. freed 9.30 oant 18.00 oere, tongersdei 9.30 oant 23.00 oere en sneon/snein 9.30 oant 18.00 oere
Kulturele sneonen op 31 maart, 28 april, 5 en 26 maaie, 30 juny, 21 en 28 july, 4, 11, 18 en 25 augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober

Partners
Afûk, ROC Friese Poort, Cedin en ferskillende kulturele partners

  • 30 Maart 2018 28 Oktober 2018
    Taletún
    Prinsentuin, Leeuwarden, Nederland