Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
The Sea! The Sea!.

Yn 2018 lûkt Lân fan taal troch de provinsje Fryslân mei it reizgjende festival de Talekaravaan. Yn Harns heakket de karavaan oan op de Tall Ships Races. Yn it programma-ûnderdiel The Sea! The Sea! wurdt de universele taal fan de see fongen.

De see flústeret, ropt, beswart. Wif as se is toant hja ús it iene momint har grime, om ús it folgjende momint wer suskjend yn har earmen te sluten. Wy steane oan ‘e kaai en hearre har, wy freezje en bewûnderje har, en wat hja ek ropt: wy begripe har. Wat de ôfkomst, leeftiid of it leauwen fan ien ek is: de minske ferstiet it rûzjen fan de see.

Yn The Sea! The Sea! wurdt de universele taal fan de see fongen. It bestiet út de folgjende ûnderdielen:

It Oorlam
Efter skipperstaal skûlet in wrâld oan ferhalen. It Nederlânske wurd ‘oorlam’, it ús bekende slokje, komt fan it Maleiske orang lam(a). De Hollânske seelju dy’t streekrjocht út Nederlân kamen, waarden troch de Maleisiërs orang baroe datang neamd: ‘minske dy’t krekt oankommen is, nijeling’. Hollanners dy’t út Ynje kamen en fia de Kaap werom nei hûs gienen, krigen de namme orang lama datang: ‘minske dy’t lang lyn oankommen is, âldgast’. Oan wâl blieken de orang lama’s net yn ‘e drank te spuien. Stadichoan waard de namme synonym foar slokje. By The Tall Ships Races diele wy letterlik en figuerlik nautyske wurden út. Moaie útdrukkings mei in skiednis, dy’st gewoan yn ‘e bûse dwaan kinst.

  • Lokaasje: pier, Harns
  • Tiid: mo 6 augustus, 12:00 oant 15:00

 

Waddingen
Yn 1952 situearre Theun de Vries syn roman Anna Casparii of Het Heimwee yn Harns. De roman sketst in skitterjend byld fan it libben yn de Fryske havenstêd fan mear as hûnderd jier lyn. Yn it boek hjit de stêd ‘Waddingen’. Yn dizze foarstelling lêst ferhalenferteller Douwe Kootstra fragmenten út de roman foar dy’t ta de ferbylding sprekke. Hy wurdt derby begelaat troch de ferneamde bayanspieler Oleg Fateev.

  • Lokaasje: Harns
  • Tiid wurdt noch bekend makke.

 

De rest fan it programma wurdt ûntwikkele yn gearwurking mei de Anton Wachterpriis. Ynformaasje folget.

Partners
Afûk en Explore the North