Lân
fan
taal

Candidate
City of Literature

Ljouwert stelt him kandidaat as UNESCO City of Literature.


Lân fan Taal wie it suksesfolle begjin fan wat grutters. Der is in soad draachflak ûnder skriuwers, makkers, ynstituten en publyk om de literatuer nei in heger plan te tillen, op ynternasjonaal nivo. Ljouwert en Fryslân hawwe de wrâld in soad te bieden op it mêd fan literatuer, mar we wolle ek leare en groeie. As UNESCO City of Literature sille we ús rjochtsje op útienrinnende ûntwikkelings, dêr’t meartaligens – yn ‘e brede sin fan it wurd, alle talen wurde ferwolkomme – altyd in wichtige rol by spilet.
Leeuwarden stelt zich kandidaat als UNESCO City of Literature.

Lân fan Taal was het succesvolle begin van iets groters. Er is veel draagvlak onder schrijvers, makers, instituten en publiek om de literatuur naar een hoger plan te tillen, op internationaal niveau. Leeuwarden en Fryslân hebben de wereld veel te bieden op het gebied van literatuur, maar we willen ook leren en groeien. Als UNESCO City of Literature gaan we ons richten op uiteenlopende ontwikkelingen, waarbij meertaligheid – in de brede zin van het woord, alle talen worden verwelkomd – altijd een belangrijke rol speelt.
Leeuwarden is applying as a UNESCO City of Literature.

Lân fan Taal was the successful start of something bigger. There is a lot of support among writers, makers, institutes and the public to lift the literature to a higher level, on an international scale. Leeuwarden and Fryslân have a lot to offer the world in terms of literature, but we also want to learn and grow. As a UNESCO City of Literature we will focus on a wide range of developments, in which multilingualism - in the broad sense of the word, all languages ​​are welcomed – always fulfills a big part.
Lan fan taal aftermovie