Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei klassike muzyk 
Lân fan taal. Frijsteat foar alle talen. Vrijstaat voor alle talen. A free state for all languages. Freistaat aller Sprachen.

Fryske Matthäus Passion

Komponist en tekstskriuwer Peter Sijbenga hat fan it Noord Nederlands Orkest (NNO) de opdracht krigen om in Fryske fersy te meitsjen fan de Matthäus Passion, it ferneamde oratoarium fan Johannes Sebastian Bach. It Dútsk lit him poerbêst nei it linige Frysk oersette!

Bliuw op de hichte