Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei mienskipprogramma 
Lân fan taal. Frijsteat foar alle talen. Vrijstaat voor alle talen. A free state for all languages. Freistaat aller Sprachen.

Iepen programma

Binnen Lân fan taal is der fansels ek plak foar mienskip-projekten! Yn 2017 kent de provinsje Fryslân sels in spesjale LFT-subsydzjeregeling. Ut de earste ronde binne al 7 grutte en 6 lytsere aktiviteiten fuortkommen dy’t op finansjele stipe rekkenje kinne. It binne allegearre op it publyk rjochte kulturele aktiviteiten mei spesjaal omtinken foar meartalichheid.

Bliuw op de hichte