Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Talint fan Talant op Obe.

Op sneon 27 jannewaris, yn it iepeningswykein fan LF2018, trede talinten fan Talant op taalpoadium Obe op. Koar mei slachwurkgroep Syncoop bringt it Talant-Kulturele Haadstêd-liet ‘Wij maken er een feestje van’, Ronald Varwijk draacht syn gedicht ‘Talent’ foar en Kayleigh Kuypers bringt in aria.

De miny-show is fan 19.00 oant 19:15 oere. Dit is noch mar ien fan de aktiviteiten dy’t de rom 1.500 kliïnten fan soarchorganisaasje Talant organisearje of wêr’t se oan meidogge yn LF2018. It giet net allinnich om eigen produksjes mei minsken mei in geastlike beheining. Der is ek oansluting socht by reguliere foarstellings fan profesjonele selskippen. Dêrneist sille minsken as frijwilliger by eveneminten ynset wurde. De artistike gearwurking tusken Talant en LF2018 is mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân en de stichting Vrienden van Talant.

Lân fan taal is in frijsteat foar alle talen wêr’t elkenien wolkom is. Yn besikerssintrum Obe is in soad omtinken foar tagonklikens fan ferskate doelgroepen. Lân fan taal biedt dêrom ek graach in poadium oan Talant!

Programma miny-show:
Sneon 27 jannewaris, Obe (Aldehoustertsjerkhôf)
19.00-19.05 oere – KH-liet: ‘Wij maken er een feestje van’, Syncoop
19-05-19.10 oere – Gedicht troch Ronald Varwijk en Aria troch Kayleigh Kuypers
19.10-19.15 oere – KH-liet: ‘Wij maken er een feestje van’, Syncoop

Gedicht ‘Talent’ troch Ronald Varwijk
Dromen om naar te streven,
Dromen om naar te leven,
Om je dromen te beleven,
Moet je wat je krijgt,
Ook terug durven geven.
Meerdere wegen die naar Rome leiden,
Om je talent te vinden,
Moet je de juiste mensen niet vermeiden.
Iedereen heeft zo zijn of haar talent,
Een talent wat je misschien nog niet kent,
Nieuwe dingen zijn spannend,
Maar het went.
Het is lastig om je ware ik te ontdekken,
Je zet vaak te hoog in,
Dus ook je waterdichte plan zou nog kunnen lekken.
Fouten maken hoort er bij,
Je denkt vast dat jij dat als enige doet,
Maar dat doet ieder mens, dus we staan zij aan zij.
Je kunt elkaar dan daarin ondersteunen,
Van elkaar leren wij,
Als mens maken we de ander blij.
Daarom is iedereen uniek,
En van diepe dalen,
Helpen we de ander naar zijn piek.
Al moet je de lat niet te hoog leggen,
En het van je afpraten,
Door het te zeggen.
Door te zeggen waar je eerder niet over durfde te spreken,
Je maakte van je eigen identiteit een ander,
Waardoor we afweken,
Van waar het werkelijk om gaat,
Waar wij allemaal, iedereen, stuk voor stuk bij zijn gebaat.
En dat is het ware talent, wat een ieder bezit.
En dat maakt mij trots,
Talent is het mooiste bezit.