Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Team.

Team

Saaklik lieder
Ernst Bruinsma

Artistyk lieder
Marleen Nagtegaal

Fragen?
By fragen oer City of Literature en/of ús kandidaatstelling, kinst kontakt opnimme mei Ernst Bruinsma.
ynfo@afuk.frl
+31 (0)58 234 30 70

Partners
Gemeente Ljouwert
Provinsje Fryslân
Ljouwert-Fryslân 2028
Afûk
Tresoar
Historisch Centrum Leeuwarden
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Fers
Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân
Explore the North

 

Partners & locaties/locations/lieux